FirstClass 9.1 Lathund
Home • Ohjeet ja vinkit • FirstClass 9.1 Lathund
 
Applikationerna i FirstClass
Vad är FirstClass?
        Huvudfönstret
E-postapplikationen
Kalender-applikationen
Kontakter-applikationen
Konferenser-applikationer
Direktsamtal-applikationen
Arbetsytor-applikationen
Dokument-applikationen
Webbpublicering-applikationen
Filarkiv-applikationen
Bokmärken-applikationen
Kortkommandon för tangentbordetCopyright  2001, 2008 by Open Text Corp.
Open Text Corp.
905-762-6000 or 1-800-763-8272
Vill du veta mer?
Du hittar detaljerad information om hur du använder FirstClass i online-hjälpen. För att öppna hjälpen:
•       välj Hjälp > Innehåll, för att hitta information om hur du använder FirstClass
•       tryck på F1-tangenten när du har ett formulär öppet för att få information om formuläret
•       klicka på Hjälp på verktygsfältet för att se en introduktion till behållaren (en konferens, mapp, kalender eller något annat FirstClass-objekt som innehåller objekt) som du har öppen.
Tillkännagivanden
Du måste acceptera FirstClass Licensöverenskommelse innan du får använda denna produkt. Om du inte accepterar villkoren i Licensöverenskommelsen, installera inte mjukvaran och returnera hela paketet inom 30 dagar där du köpte det för återbetalning. Återbetalning sker inte för produkter som saknar komponenter.
Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan förvarning. Det är möjligt att vissa funktioner och produkter som beskrivs i detta dokument  inte finns tillgängligt i alla geografiska regioner. Distribution eller reproduktion av detta dokument, helt eller delvis, måste ske i överensstämmelse med villkoren i Licensöverenskommelsen.
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. FirstClass, Open Text och andra varumärken och associerade logos som används här är varumärken som tillhör Open Text Corporation och/eller dess dotterbolag under licens. Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare.
Denna version av hjälpen gäller FirstClass version 9.1 och alla efterföljande versioner och modifikationer till dess annat anges.Vad är FirstClass?
8162006_41142_0.jpg

Om FirstClass

FirstClass är en samling applikationer med vilka du kan organisera ditt arbete och samarbeta med andra.
Ett FirstClass-sytem består av två delar: en server som lagrar ditt arbete och en klient som ansluter dig till servern. Du installerar klienten på din dator.


Ansluta till din FirstClass-server

Detta tillvägagångssätt gäller för registrerade användare. Om du är gästanvändare fyll bara i Adress som beskrivs här och välj Gäst.
1       Dubbelklicka på FirstClass-ikonen.
2       Fyll i Logga in-formuläret.
20080124_162256_0.jpg

Användar-ID
Ditt användar-ID på servern.
Lösenord
Ditt lösenord på servern.
Server
Visar namnet på servern du vill ansluta till.
Om du vill ansluta till en annan server, klicka på visningstriangeln vid Avancerat och välj sedan inställningsfilen för den server du vill ha vid Adress.
3       Klicka på den gröna Logga in-knappen för att öppna ditt Skrivbord i FirstClass.


Komponenter i ett FirstClass-fönster

20071008_133309_1.jpg


Komponent
Mer information
A
menyfält
Låter dig välja kommandon.
Vi dokumenterar menykommandon så här:
Arkiv > Ta bort
vilket betyder, välj Ta bortArkiv-menyn.
B
verktygsfält
Varje fönster har ett eget verktygsfält.
Att klicka på en verktygsknapp är detsamma som att välja  kommandot från en meny. Du kan anpassa varje verktygsfält såsom beskrivs i onlinehjälpen.
C
huvudfönster
Ett delfönster är en del av ett fönster (eller webbsida), som är skild från andra delfönster med delningslister. Olika delfönster kan innehålla olika typer av objekt. Till exempel, ett fönster kan ha behållare i övre delfönstret och meddelanden och dokument i nedre delfönstret. För meddelanden och dokument är det övre delfönstret kuvertdelen.
Huvudfönstret visar innehållet i en öppen behållare, eller ett öppet objekt såsom ett meddelande.
Detta delfönster kan uppta hela utrymmet under verktygsfältet eller det kan visas till höger om navigationsfältet.
D
navigationsfält
Visar en hierarkisk vy (trädvy) av FirstClass-objekt överst, och, när du står på Skrivbordet ett navigationsfält längst ner med knappar som du kan klicka på för att starta FirstClass-applikationer.
För att visa eller dölja navigationsfältet klicka på denna knapp länst ned till vänster på fönstret:
15072006_55820_0.png

Huvudfönstret

20071008_120306_1.jpg


Komponent
Mer information
A
summeringsfält
Detta fält visar:
•       behållarens namn
•       en summering av innehållet i behållaren
•       serverns och ditt namn och när du tittar i din Mailbox din primära e-postadress
•       hur mycket ledig diskkvota du har kvar på servern
•       om andra har behållaren öppen
•       vilka behörigheter du har i denna behållare.
Behörigheter består av en uppsättning värden som styr standardbeteendet i en behållare såsom en konferens. Behörigheter ger också användare tillgång till en behållare och kontrollerar vad de kan gör med behållaren.
B
övre delfönstret
Huvudfönstret är ofta uppdelat i två delfönster. Det övre delfönstret visas normalt i Ikonvy.
C
nedre delfönstret
Det nedre delfönstret visas normalt i Listvy som visar information om varje objekt i kolumnformat. Du kan ändra sorteringen och grupperingen av dessa objekt, det beskrivs i onlinehjälpen.
D
läsdelfönstret
Visar innehållet av det valda objektet.
Läsdelfönstret kan visas under eller till höger om objekten i huvudfönstret. För att slå på eller av läsdelfönstret i dess tre positioner, klicka på denna knapp i nedre högra hörnet av fönstret:
15072006_60943_0.png

Ditt Skrivbord i FirstClass

När du kopplat upp mot servern öppnas ditt Skrivbord. Skrivbordet ger dig tillgång till FirstClass-applikationerna.

Administratören kan ha lagt till objekt på Skrivbordet, såsom konferenser, eller skräddarsytt Skrivbordets utseende.

För att öppna objekt på Skrivbordet, dubbelklicka på dem. För att välja objekt, klicka på dem.


Om FirstClass-applikationerna

FirstClass-applikationerna är:


e-post
Privat e-post. Du och alla andra användare i FirstClass har en egen Mailbox.
kalendrar
Schemaläggning av händelser online (ett tidsåtagande såsom ett möte) och uppgifter (något som du behöver göra såsom en rapport). Du har en personlig kalender och du kan också ges tillgång till publika kalendrar.
kontakthantering
Information om dina personliga kontakter. Du har en egen Kontakter-mapp och du kan också ges tillgång till publika kontaktdatabaser.
konferenser
Olika forum online främst avsedda för diskussioner i olika ämnen.
direktsamtal
Realtids direktsamtal med andra som också är online.
arbetsytor
Olika forum online avsedda för samarbete i arbetsgrupper.
dokument
Användbar till att registrera information som du vill spara lång tid.
webbpublicering
Ett verktyg som du kan bygga din egen webbsida med.
filarkiv
En plats där du kan lagra uppladdade filer (filer som kopierats till servern) av olika format, såsom bild- och ljudfiler.  
bokmärken
Länkar till FirstClass-objekt och webbsidor.E-postapplikationen
071008_111056_2.png

Skapa ett meddelande

1       Välj Meddelande > Nytt meddelande för att använda standardformuläret för ett meddelande.
För att använda ett annat meddelandeformulär, välj Meddelande > Nytt meddelande special och det formulär du vill ha. Om du ångrar dig och vill välja ett annat formulär välj Arkiv > Ta bort med formuläret fortfarande öppet.
2       Fyll i meddelandets kuvertdel.
Brevhuvudet är det övre delfönstret och innehåller adressinformation och detaljer om ett skickat meddelande.
20071008_131627_3.jpg
Tips för att adressera meddelanden:
•       Alla användare och konferenser som servern känner till (inklusive namn som du lagt till i personliga adresser eller sändlistor) lagras i Katalogen (en lagringsarea på servern som innehåller adresser till användarkonton, konfereser, publika kalendrar och andra objekt som servern känner till). För att adressera ett meddelande till en användare eller konferens som finns i Katalogen kan du skriva in en del av namnet. En lista på alla namn som matchar visas. Dubbelklicka på namnet du vill välja.
•       Om du befinner dig i en konferens när du skapar ett nytt meddelande så adresseras det automatiskt till konferensen.
•       Du kan dra och släppa namn från andra meddelanden eller dokument till ett adressfält i brevhuvudet av ditt meddelande.
•       Du kan öppna ett föradresserat meddelande genom att välja  Skapa e-post till från kontextmenyn på platser där namnet visas såsom: Katalogen, Vilka är uppkopplade-listan samt ett meddelande.
Kontextmenyn innehåller kommandon som är relevanta för det du gör. En kontextmeny öppnas genom att högerklicka (Windows, Linux) eller Control-klicka (Mac) på objektet du arbetar med.
3       Skriv meddelandekroppen i det nedre delfönstret av meddelandeformuläret.
Du kan kopiera material från andra källor, formatera och redigera det såsom det beskrivs i onlinehjälpen.
4       Bifoga en fil till meddelandet genom att välja Arkiv > Bifoga om du vill det.
81203_42521_115.png        Genväg
Dra filen till meddelandet brevhuvud. Du kan också använda denna metod för att bifoga FirstClass-objekt, såsom dokument eller filer bifogade till andra meddelanden.
5       Skicka meddelandet genom att välja Meddelande > Skicka.


Besvara ett meddelande

Meddelanden fungerar lika dant oavsett om du står i din Mailbox eller en konferens. Ett oläst meddelande markeras av en röd flagga. För att läsa ett meddelande, dubbleklicka på det.
För att besvara ett meddelande:
1       Välj eller öppna meddelandet.
2       Markera eventuell text som du vill citera i ditt svar.
Om du vill citera hela meddelandet i svaret, välj Meddelande > Besvara special > Besvara med citat. Om du väljer detta kan du inte välja några av de riktade svarsalternativen nedan. Du kan bara skicka svaret till dina standardmottagare eller uppdatera adressinformationen i brevhuvudet manuellt.
3       Skapa ett svar på något av följande sätt:

För att
Gör detta
skapa ett svar adresserat till dina standardmottagare specificerade i dina inställningar under fliken Meddelandehantering > Brevregler.
För information om hur du ställer in dina svarsinställningar, se onlinehjälpen.
Välj Meddelande > Besvara.
skapa ett svar adresserat till andra mottagare än dina standardmottagare

Välj Meddelande > Besvara special och sedan ett av följande:
Besvara alla
Skapar ett svar adresserat till avsändaren och andra originalmottagare. Avsändarens namn placeras i Till-fältet. Originalmottagarna placeras i Kopia-fältet.
Besvara avsändaren
Skapar ett meddelande endast adresserat till avsändaren.
Besvara konferens
Skapar ett svar adresserat till den konferens som meddelandet ligger i.
Besvara urspunglig författare
Skapar ett svar till originalavsändaren av ett vidarebefordrat meddelande.

4       Skriv ditt svar i meddelandekroppen.
5       Skicka meddelandet.


Vidarebefordra ett meddelande

För att vidarebefordra ett meddelande till någon annan:
1       Välj eller öppna meddelandet.
2       Skapa en kopia av meddelandet (inklusive bilagor) genom att välja Meddelande > Vidarebefordra.
3       Adressera meddelandet.
4       Gör det ändringar du önskar i meddelandekroppen.
5       Skicka meddelandet.


Ladda ner en bifogad fil

1       Välj bilagan i brevhuvudet.
2       Välj Arkiv > Spara bilaga.
3       Välj platsen i din dator dit du vill spara filen.
81203_42521_115.png        Genväg
Dra bilagan till önskad plats.
För att förhandsgranska en bifogad fil innan du laddar ned den, dubbelklicka på den.


Kontrollera om ett meddelande har lästs

För att se historiken på ett skickat meddelande, som visar vilka som har läst det, välj Meddelande > Historik med meddelandet valt eller öppet.
20071008_131658_4.jpg

Kalender-applikationen
071008_111118_3.png

Arbeta med kalendrar

Det finns en personlig kalender du kan använda (där du kan hålla reda på händelser såsom möten, samt uppgifter såsom att lämna in en rapport) och även titta i andra användares kalendrar. Du kan också använda publika kalendrar.
För att öppna din personliga kalender välj Arkiv > Öppna > Kalender.
För att öppna en användares kalender, öppna kontextmenyn från användaren i Katalogen, Vilka är uppkopplade-listan, Till-, Kopia- eller Hemlig kopia-fälten, eller Deltagare-listan på ett Direktsamtal-formulär, och välj sedan Öppna användarkalender.
Uppgifter som passerat färdigdatum visas i rött. Slutförda uppgifter är överstruckna med ett rött streck.


Titta i kalendrar

Du kan titta i din kalender på samma sätt som i din Mailbox, en konferens eller en mapp. Dessutom finns det speciella kalendervyer som i följande exempel:

20071008_131945_5.jpg

För att se det aktiva delfönstret i en kalender efter månad, vecka eller dag, klicka på motsvarande knapp i verktygsfältet. Dagsvy visar mest detaljer i tidsluckor. Kalenderuppgifter och händelser som saknar tidsangivelse listas högst upp i denna vy.
Visa idag-listan visar en lista över alla händelser som infaller idag, och uppgifter som börjar idag eller är pågående. Den innehåller också ett mini-månads-delfönster:
20071008_132011_6.jpg
Om du har en delad vy kan du välja datum i mini-månads-delfönstret, och de visas i det andra delfönstret. Klicka på knapparna i mini-månads-delfönstret för att ändra månad eller år.


För att
Gör detta
rulla från en månad, vecka eller dag till nästa (eller föregående)
Klicka på bläddra-knapparna överst till höger i kalendern.
gå till den nuvarande månaden eller  veckan
Klicka på Idag.
se detaljerna i en händelse eller uppgift
Dubbeklicka på den.
Du kan också se en del detaljer genom att hålla muspekaren över den.


Skapa en händelse

1       Välj Arkiv > Nytt > Ny händelse.
81203_42521_115.png        Genvägar
För att skapa en händelse på en speciell dag dubbelklicka antingen på den blanka ytan under dagen eller på datumet. Du kan också öppna kontextmenyn från dagen och sedan välj Ny händelse.
Du kan också lägga till en händelse genom att klicka på datumet och skriva händelsens namn direkt i kalendern, och sedan trycka på Enter/Retur. För att ändra start- och sluttider, håll muspekaren över dem och dra när pekaren ser ut som en klocka. För att ge händelsen en färg, välj Färg från kontextmenyn. Om du vill ändra andra detaljer, öppna händelsen.
I dags- eller veckovyer, klicka på den starttid du önskar och skriv händelsens namn, eller klicka på starttiden och Control-dra (Windows, Linux) eller Option-dra (Mac) till sluttiden. Dubbelklicka för att öppna händelsen.
2       Fyll i den grundläggande informationen på Händelse-fliken på  Kalenderhändelse-formuläret.
20071008_132111_8.jpg
3       Fyll i andra flikar i formuläret efter behov.
För att bjuda in deltagare, boka resurser, och kontrollera om det finns konflikter, använd Deltagare-fliken. För att göra så att händelsen ska dyka upp flera gånger, använd Avancerat-fliken.
4       Bifoga filer eller lägg till innehåll på samma sätt som i ett meddelande, om du önskar det.
5       Klicka på Spara och stäng.
Händelsen läggs till i din kalender och i deltagare och bokade resursers kalendrar.
Du kan öppna en händelse och ändra dess detaljer. Du kan också dra händelsen till ett nytt startdatum i kalendern, eller från en kalender till en annan.


Skapa en uppgift

1       Välj Arkiv > Nytt > Ny uppgift.
81203_42521_115.png        Genvägar
För att skapa en uppgift som startar idag, dubbelklicka i det tomma utrymmet i Idag-listan. För att skapa en uppgift som börjar på en annan dag, öppna kontextmenyn från den dagen och välj Ny uppgift.
Du kan också lägga till en uppgift som startar samma dag genom att klicka på Idag-listan och skriva uppgiftens namn, direkt i Idag-listan. För att ge uppgiften en färg, välj Färg i kontextmenyn. Om du behöver lägga till andra detaljer, öppna uppgiften.
2       Uppdatera den grundläggande informationen på Uppgift-fliken på  Uppgift-formuläret.
20071008_132156_10.jpg
3       Uppdatera Avancerat-fliken om du vill ge uppgiften färg elller lägga till mer information.
4       Bifoga filer och lägg till meddelandekropp på samma sätt som i ett meddelande, om du vill det.
Du kan öppna en uppgift och ändra dess detaljer. För att ändra dess status, välj det du önskar vid Status. Du kan också dra en oöppnad uppgift till ett nytt startdatum på kalendern eller från en kalender till en annan eller ändra dess status till Slutförd genom att klicka på rutan för statusen.


Kombinera flera kalendrar till en vy

Du kan se objekt från flera kalendrar kombinerat. Du kan till exempel se objekt från en gruppkalender plus dina egna objekt i din personliga kalender.
För att kombinera flera kalendrar till en:
1       Öppna en av kalendrarna.
2       Klicka på Kalendrar-fliken i Idag-list-delfönstret.
Denna flik listar alla kalendrar som går att kombinera.
3       Klicka i bockrutorna för de kalendrar som du vill lägga till i din egen vy.
Du kan färgkoda kalendrar så attt alla objekt från en kalender visas i den färg du valt för den kalendern. För att göra det, välj Färg på kalenderns kontextmeny på Kalendrar-fliken. För att behålla de färger som är valda i ursprungskalendrarna, välj Transparent i kontextmenyn.
Du kan också lägga till en kalender till listan av kalendrar. Till exempel, för att lägga till en kalender som heter "Underkalender" till din personliga kalender, Shift-dra "Underkalender" till din personliga kalender.
Kontakter-applikationen
071008_111203_4.png

Spara adresser för framtida användning

Du kan lägga till adresser och annan personlig information för vänner och affärskontakter i din Kontakter-applikation. Du kan också skapa sändlistor här om du ofta behöver sända meddelanden till samma grupp av människor och alla inte ar tillgång till en eventuell konferens som delas av gruppen.

Dessa kontakter kommer bara att synas i din egen vy av Katalogen.

Din Kontakter-mapp kommer att se ut ungfär så här:
20071008_132438_11.jpg
Du kan också skapa en publik kontaktdatabas med vilken du kan dela kontaktinformation med andra användare. För mer information se onlinehjälpen.


Lägga till en kontakt

1       Välj Arkiv > Nytt > Ny kontakt.
Om du vill lägga till adressen i en publik kontaktdatas, öppna kontaktdatabasen innan du väljer detta kommando.
Du kan också lägga till en adress som finns i ett meddelande till din Kontakter-mapp genom att välja den, sedan välja Samarbeta > Lägg till i kontakter.
2       Fyll i formuläret Ny personlig adress (ditt formulär kan se annorlunda ut).
20071008_132604_12.jpg


Skapa en sändlista

1       Välj Arkiv > Nytt > Ny sändlista.
Om du vill lägga till sändlistan till en publik kontaktdatabas, öppna kontaktdatabasen innan du väljer detta kommando.
2       Fyll i formuläret Personlig sändlista.
20071008_132627_13.jpg

Konferenser-applikationen
071008_111217_5.png

Om konferenser

Konferenser i FirstClass är platser där du och andra i din organisation kan utbyta information i olika ämnen. Man kan skicka meddelanden till konferenser på samma sätt som till användare.

När en konferens innehåller meddelanden som du inte läst har den en röd flagga bredvid ikonen, på samma sätt som din Mailbox. Du kan öppna konferensen och läsa meddelanden som skickats dit av andra.

Fördelen med konferenser jämfört med privata meddelanden är att alla meddelanden i ett visst ämne lagras på samma ställe och du behöver inte adressera ett meddelande till flera användare eller en sändlista som du måste hålla uppdaterad. Du kan helt enkelt adressera till konferensen.

Konferenser kan skapas av administratören, dig själv eller andra användare. Administratören avgör vilka konferenser som är öppna för alla i din organisation och du ser dessa konferenser genom att klicka på Konferenser-applikationerknappen i navigationsfältet.

Direktsamtal-applikationen
071008_111227_6.png

Besvara en inbjudan till direktsamtal

Om du blir inbjuden till en direktsamtalssession kommer du att se en inbjudan som visar namnet på den som bjuder in dig.


För att
Gör detta
tacka nej till inbjudan
Klicka på Avböj.
avböja utan att meddela den som bjöd in
Klicka på Ignorera.
gå in i direktsamtalet
Klicka på Acceptera.
Direktsamtal-formuläret öppnas och ditt namn läggs till i Deltagare-listan.

20071008_132751_14.jpg


Delta i ett direktsamtal

För att delta i ett direktsamtal, skriv det du önskar i  meddelandekroppen i Direktsamtal-formuläret. Du kan formatera det du skriver och bädda in filer på samma sätt som i annat innehåll. Du kan lägga till det du önskar i avskriften och klicka på Skicka eller trycka på Enter/Retur.
Du kan också:


bädda in en inspelning
Klicka på Tryck för att tala.
Håll knappen nedtryckt till dess du är klar med inspelningen.
bifoga filer till direktsamtalet
Använd Bilagor-fliken.
bjuda in andra
Klicka på Bjud in.
tala om för andra att du är temporärt otillgänglig
Klicka på Paus.
namnge ett direktsamtal som du startat, moderera det eller spara en avskrift
Använd Inställningar-fliken.

Gå in i ett publikt chatrum

Ett publikt chatrum visas som en ikon i den behållare den ligger i. När ett publikt chatrum har aktiva deltagare visas en röd ballong bredvid ikonen:
7142006_62504_2.jpg

För att gå in i chatrummet, dubbelklicka på ikonen.


Starta ett privat direktsamtal

1       Välj Samarbeta > Direktsamtal.
81203_42521_115.png        Genväg
Öppna kontextmenyn från en användares namn som du vill bjuda in och välj Direktsamtal. Om du använder denna metod hoppa över steg 2 och 3 nedan.
2       Klicka på Bjud in för att bjuda in användare.
3       Välj de användare du vill bjuda in.
4       Delta i direktsamtalet på samma sätt som i vilket direktsamtal som helst.Arbetsytor-applikationen
071008_111247_7.png

Om Arbetsytor

En arbetsyta är en delad area där användare i FirstClass har tillgång till FirsClass-applikationer och resurser som gruppen har användning av.

Till exempel, en arbetsgrupp för online-möten kan innehålla:
•       en konferens för diskussioner
•       en gruppkalender för att schemalägga möten
•       en kontaktdatabas för att lagra information om kontakter som är viktiga för gruppen
•       en behållare för dokument för permanent lagring av material
•       ett filarkiv för lagring av uppladdade filer.
Arbetsytor kan skapas av administratören, dig själv eller andra användare.


Skapa arbetsytor

1       Öppna Arbetsytor.
2       Klicka på Ny arbetsyta.
3       Välj den mall som du vill att arbetsytan ska ha.
En mall är en utgångspunkt när du skapar ett objekt såsom ett dokument eller en konferens. Mallar kan tillhandahålla bakgrunder, layout, formatering, platshållare för text och så vidare.
Välj den mall som mest motsvarar det du önskar. Du kan ändra på standardinställningarna som inte passar dig eller börja om från början genom att radera objektet och välja en annan mall.
4       Namnge din arbetsyta.
Du kan nu öppna din nya arbetsyta och anpassa den efter dina syften. Det kan innebära:
•       radera standardapplikationer som gruppen inte behöver
•       lägga till applikationer.
Klicka på Lägg till applikation.
•       skräddarsy utseendet på din arbetsyta
•       dela ut arbetsytan till andra medlemmar i din grupp.
Klicka på Medlemmar i arbetsytan.Dokument-applikationen
071008_111314_8.png

Om dokument

Till skillnad från meddelanden förfaller och raderas inte dokument normalt och de kan uppdateras och ändras efter att de skapats. Det gör dem användbara till att posta information som du vill behålla under lång tid.
Men du kan göra samma sak med dokument som med meddelanden: lägga till bakgrundsbilder, formatera innehåll, se om de har blivit lästa, samt spara ner dem till din dator.
Din Dokument-mapp är speciellt anpassad för att skapa och lagra dokument för din egen användning.


Skapa dokument

1       Välj Arkiv > Nytt > Nytt dokument.
2       Välj den mall som du vill använda.
3       Lägg till och formattera innehåll.
4       Klicka på Spara och Stäng när du är färdig.Webbpublicering-applikationen
071008_111337_9.png

Skapa en webbsida

I din Webbpublicerings-mapp placerar du material som du vill publicera på Internet. Det kan vara:
•       enkla webbsidor, som är lika dokument
•       bloggar (dagböcker online)
•       podcast (samlingar av ljud- eller videofiler)
•       webbversioner av kalendrar
•       listor av uppladdade filer, såsom PDF-filer eller bilder
•       listor på länkar.
Innehållet på din webbsida visas i trädvy i din Webbpubliceringsmapp. Ordningen av listningen styr ordningen på din webbsidas navigationsfält. Du kan dessutom strukturera din webbsida genom att organisera materialet i mappar.
Det översta objektet i trädet som inte är en mapp eller länk är automatiskt din hemsida (det första man ser när man besöker din sida).
Du kan ändra det allmänna utseendet på din hemsida genom att klicka på Utseende och välja en ny mall. Du kan också ändra utseendet på enskilda objekt.
För att se hur din webbsida ser ut allteftersom du skapar den klicka på Visa i webbläsare.


Skapa innehåll för din webbsida

1       Öppna Webbpublicering.
2       Klicka på Ny webbsida.
3       Välj mallen för typen av objekt som du vill skapa.
4       Skapa objektets innehåll.
Om du skapar en blog så skapar du först bloggen och därefter daterade inlägg för din blogg genom att klicka på Nytt blogginlägg.
Om du skapar en podcast så skapar du först podcasten och lägger därefter till filer till din podcast genom att klicka på Ny episod.
För att skapa en lista av uppladdade filer, skapa en listmapp och ladda sedan upp filer i den.
För att skapa en lista med länkar, skapa länkarna i din Bokmärkesmapp. Skapa sedan en webbmapp i Webbpublicering. Kopiera eller flytta länkarna till din webbmapp.Filarkiv-applikationen
071008_111348_10.png

Filer som lagras i behållare

För att kopiera en fil till en behållare på servern, så laddar du upp filen. För att kopiera en fil från servern till din dator, så ladddar du ner den. Upp- och nerladade filer behåller sina filtyper.

Du kan också importera och exportera FirstClass-objekt såsom dokument och meddelanden. Dessa konverteras till RTF-, TXT- och XML-format, och de återställs till sina ursprungliga objekttyper om de importeras tillbaks in i FirstClass.

Filarkiv-mappen på ditt Skrivbord är utformad för lagring av uppladdade filer och olika mediatyper. I Listvy visas filtypen. Bildfiler kan visas med miniatyrer. Det finns också knappar i verktygsfältet för alla uppgifter som du vanligen gör med filer, såsom uppladdning och nedladdning, förhandsvisning, skicka dem till andra användare, och att organisera dem i undermappar.


Kopiera filer till behållare

För att ladda upp filer till en behållare:
1       Öppna behållaren.
2       Välj Arkiv > Ladda upp.
3       Välj filen som du vill ladda upp.


Kopiera filer till din dator

För att ladda ner filer till din dator:
1       Välj filen.
2       Välj Arkiv > Ladda ner.
3       Välj platsen på din dator dit du vill kopiera filen.Bokmärken-applikationen
071008_111410_11.png

Om bokmärken

Bokmärken är länkar som gör det enkelt att gå till till Firstclass-objekt och webbsidor. Du dubbelklickar på dem för att öppna objekten som de är länkade till (målen).

Din Bokmärken-mapp innehåller länkar som du har skapat som bokmärken eller flyttat till mappen. Innehållet i Bokmärken-mappen är också åtkomligt från denna verktygsknapp:
20071008_132851_16.jpg


Skapa bokmärken

Du kan skapa ett bokmärke genom att:
•       välja Arkiv > Nytt > Nytt bokmärke och sedan fylla i Info-formuläret
Ange hela sökvägen till målet vid URL.
•       välja målobjekt i FirstClass och sedan välja Samarbeta > Lägg till i bokmärken.
Info-formuläret visar automatiskt sökvägen vid URL.
Bokmärke till en webbsida
För att lägga till ett bokmärke till din Bokmärken-mapp när du står på en webbsida:
1       Lägg till Lägg till bokmärke i FirstClass-knappen till din webbläsare.
Om du inte lade till knappen första gången du öppnade Bokmärken-mappen, klicka på Lägg till webbläsareknapp i Bokmärken-mappen.
2       Klicka på Lägg till bokmärke i FirstClass när du står på en webbsida.
Importera din webbläsares bokmärken
För att importera bokmärken som du har skapat i din webbläsare:
1       Exportera dina bokmärken från webbläsaren till en fil.
2       Öppna Bokmärken-mappen i FirstClass.
3       Klicka på Importera bokmärken och välj filen.Kortkommandon för tangentbordet
071008_112203_16.png


Kortkommando
Windows
Mac
Linux
Avmarkera senaste (ikonvy)
Shift-vänsterpil
Shift-vänsterpil
Shift-vänsterpil
Avsluta
Alt Shift F4
Behörigheter
Ctrl ¨
Cmd ;
Besvara
Ctrl R
Cmd R
Ctrl R
Besvara med citat
Ctrl Ä
Cmd '
Bifoga
Ctrl T
Cmd T
Ctrl T
Blå
Option Cmd B
Brun
Option Cmd W
Citerad
Ctrl Shift Ä
Shift Cmd '
Dölj hemlig kopia
Ctrl B
Cmd B
Ctrl B
Dölj klient
Cmd H
Egenskaper
Alt Enter
Alt I
Ersätt
Ctrl Shift F
Shift Cmd F
Ctrl Shift F
Expandera (tråd)
högerpil eller mellanslag
högerpil eller mellanslag
högerpil eller mellanslag
Expandera (trädvy)
högerpil
högerpil
högerpil
Expandera och välj (tråd)
Shift-högerpil
Shift-högerpil
Shift-högerpil
Fetstil
Ctrl Shift B
Shift Cmd B
Ctrl Shift B
Filtervy - skifta mellan vyer
Insert
Flytta mellan delfönster
Ctrl uppåt- eller nedåtpil
Cmd uppåt- eller nedåtpil
Formatera stycken
Ctrl Shift M
Shift Cmd M
Ctrl Shift M
Formatera vald text
Ctrl M
Cmd M
Ctrl M
Föregående i tråd
Shift F2
Cmd Option /
Godkänn
Ctrl Ö
Cmd `
Grå
Option Cmd E
Grön
Option Cmd G
Gul
Option Cmd Y
Gå till nästa bild (i presentationsvy)
Page Up/Page Down
Page Up/Page Down
Gör om
Cmd Y
Historik
Ctrl H
Shift Cmd H
Ctrl H
Hjälp
F1
Hjälpinnehåll
Shift F1
Hämta info
Cmd I
Infoga fil
Ctrl Shift T
Shift Cmd T
Ctrl Shift T
Infoga sidbrytning
Shift Enter
Shift Return
Shift Enter
Infoga signatur
Ctrl Shift S
Shift Cmd S
Ctrl Shift S
Katalog
Ctrl L
Cmd L
Ctrl L
Klipp ut
Ctrl X
Cmd X
Ctrl X
Klista in special
Ctrl Shift V
Option Cmd V
Ctrl Shift V
Klistra in
Ctrl V
Cmd V
Ctrl V
Kollapsa (tråd)
vänsterpil eller mellanslag
vänsterpil eller mellanslag
vänsterpil eller mellanslag
Kollapsa (trädvy)
vänsterpil
vänsterpil
l
Kollapsa och avmarkera (tråd)
Shift-vänsterpil
Shift-vänsterpil
Kontrollera stavning
Ctrl Shift L
Shift Cmd L
Ctrl Shift L
Kopiera
Ctrl C
Cmd C
Ctrl C
Koppla ner
Ctrl K
Cmd K
Ctrl K
Koppla upp
Cmd K
Ctrl K
Kursiv
Ctrl Shift I
Shift Cmd I
Ctrl Shift I
Ladda upp
Ctrl T
Cmd T
Ctrl T
Länka
Shift dra
Shift dra
Shift dra
Magenta
Option Cmd M
Markera alla liknande objekt
Ctrl Shift-klick
Shift Cmd-klick
Ctrl Shift-klick
Markera allt
Ctrl A
Cmd A
Ctrl A
Markera som läst/oläst
Ctrl -
Cmd -
Ctrl -
Mindre
Ctrl [
Cmd [
Normal
Ctrl Shift P
Shift Cmd P
Ctrl Shift P
Nytt meddelande
Ctrl N
Cmd N
Ctrl N
Nästa i tråd
F2
Cmd /
Nästa olästa
Ctrl U
Cmd U
Ctrl U
Orange
Option Cmd O
Ordna ikoner längs stödlinjer
Cmd dra
Avsluta
Cmd Q
Ctrl Q
Radera
Ctrl D
Cmd D
Ctrl D
Radera föregående ord
Ctrl Backspace
Option Delete
Ctrl Backspace
Radera nästa ord
Ctrl Delete
Option Forward Del
Ctrl Delete
Röd
Option Cmd R
Skicka
Ctrl E
Cmd E
Ctrl E
Skicka och stäng
Ctrl Shift E
Shift Cmd E
Ctrl Shift E
Skriv ut
Ctrl P
Cmd P
Ctrl P
Smart-zoomning
Ctrl +
Spara som
Ctrl S
Cmd S
Ctrl S
Stoppa aktiviteter
Cmd .
Stäng
Ctrl W
Cmd W
Ctrl W
Större
Ctrl Å
Cmd ]
Svart
Option Cmd K
Sök
Ctrl F
Cmd F
Ctrl F
Sök föregående
Shift F3
Shift Cmd G
Sök nästa
F3 or Ctrl G
Cmd G
Ctrl G
Understrykning
Ctrl Shift U
Shift Cmd U
Ctrl Shift U
Vidarebefordra
Ctrl Shift +
Shift Cmd =
Ctrl Shift =
Växla mellan delfönster
Ctrl uppåtpil eller nedåtpil
Cmd uppåtpil eller nedåtpil
Ctrl uppåtpil eller nedåtpil
Växla mellan fönster
Shift Cmd ~
Visa Hemlig kopia
Ctrl B
Cmd B
Ctrl B
Visa i Presentationsvy
F5
Option Cmd P
Ctrl Alt P
Visa sökväg
Ctrl-klicka på namnlisten
Cmd-klicka på namnlisten
Välj nästa (ikonvy)
Shift-högerpil
Shift-högerpil
Shift-högerpil
Zooma in (visningsfönster)
Skift uppåtpil
Shift-uppåtpil
Shift-uppåtpil
Zooma ut (visningsfönster)
Skift nedåtpil
Shift-nedåtpil
Shift-nedåtpil
Zoom-fönster
Cmd =
Ångra
Ctrl Z
Cmd Z
Ctrl Z
Öppna Bokmärken
Ctrl 3
Cmd 3
Ctrl 3
Öppna från navigationsfältet i ett nytt fönster
Shift-klicka på knappen
Shift-klicka på knappen
Shift-klicka på knappen
Öppna Kalender
Ctrl 6
Cmd 6
Ctrl 6
Öppna Kontakter
Ctrl 2
Cmd 2
Ctrl 2
Öppna kontextmenyn
Shift F10
Öppna Mailbox
Ctrl 1
Cmd 1
Ctrl 1
Öppna Memos
Ctrl 8
Cmd 8
Ctrl 8
Öppna Mina utdelade dokument
Ctrl 9
Cmd 9
Ctrl 9
Öppna Presentation/Resumé
Ctrl 5
Cmd 5
Ctrl 5
Öppna Skrivbordet
Ctrl 0
Cmd 0
Ctrl 0
Öppna vald
Ctrl O
Cmd O
Ctrl O
Öppna Webbpublicering
Ctrl 4
Cmd 4
Ctrl 4